Dotacje UE

Dotychczas zrealizowaliśmy poniższe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

„Wdrożenie na rynek wyników prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjną szybą p.poż.”

Nr umowy: POIR.03.02.01-28-0015/17-00

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Cele projektu: wdrożenie wyników prac B+R, które pozwoliły na uruchomienie produkcji innowacyjnych szyb p.poż. W wyniku realizacji projektu firma BOJAR Sp. z o.o. wprowadziła na rynek wielowarstwowe szyby p.poż o klasie El30 i El60.

Planowane efekty: realizacja projektu pozwoli firmie osiągnąć następujące korzyści:
– poszerzyć geograficzny zasięg działalności poprzez zaoferowanie produktów na rynku polskim i europejskim,
– zwiększyć rozpoznawalność marki firmy,
– zwiększyć potencjał osobowy poprzez zatrudnienie 3 nowych pracowników,
– rozbudować potencjał techniczny,
– osiągnąć wzrost przychodów z realizacji projektu–1 625,3 tys. zł (w rok po zakończeniu realizacji projektu)
– osiągnąć zwrot z inwestycji w 5 roku po roku zakończenia realizacji projektu (IRR – 14,4%; NPV 5 712,5 tys. zł)

Wartość projektu: 10.142.310,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6.058.200,00 zł

ueir2

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji szyb zespolonych w firmie Bojar Sp. z o.o. w Buczkach”
Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-282/12-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu 1 -Przedsiębiorczość
Poddziałanie 1.1.7 – Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie BOJAR Sp. z o.o.”
Nr umowy: UDA-RPWM.07.02.02-28-005/10-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 7- Infrastruktura społeczeństwa informatycznego
Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2 – Usługi i aplikacje dla MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

EN I DE I RU »