Dotacje UE

Dotychczas zrealizowaliśmy poniższe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

„Wdrożenie na rynek wyników prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjną szybą p.poż."

Nr umowy: POIR.03.02.01-28-0015/17-00

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 3.2.1 - Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020


„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji szyb zespolonych w firmie Bojar Sp. z o.o. w Buczkach”
Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-282/12-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu 1 -Przedsiębiorczość
Poddziałanie 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


„Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie BOJAR Sp. z o.o.”
Nr umowy: UDA-RPWM.07.02.02-28-005/10-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 7- Infrastruktura społeczeństwa informatycznego
Działanie 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2 - Usługi i aplikacje dla MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013